РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТТА

НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ПО КИБЕР СИГУРНОСТТА

REPUBLIC OF BULGARIA – SECURITY COUNCIL

NATIONAL CYBER SECURITY COORDINATOR

Проект: Национална стратегия за кибер сигурност
КИБЕРУСТОЙЧИВА БЪЛГАРИЯ 2020

Draft: National Cyber Security Strategy (English version available on April 25)
CYBER RESILIENT BULGARIA 2020


Представяме за обсъждане проекта на Национална стратегия за киберсигурност, изготвен от Междуведомствена експертна работна група по заповед на министър-председателя на Република България от 20.05.2015 г.

Стратегията изразява колективния ангажимент и отговорност на всички заинтересовани страни и волята на ръководството на Република България да осигури модерна рамка и стабилна среда за развитие на националната система за кибер сигурност и постигане на отворено, безопасно и сигурно кибер пространство.

Визията за постигане на „Кибер устойчива България 2020“ очертава етапите на развитие и израстване от постигане на базова информационна сигурност и кибер хигиена до зряло информационно общество, способно да устои на кибер и хибридни заплахи във всички сфери.

Представен е модел и механизъм за координация на стратегическо, политическо, оперативно и техническо ниво, както и ефективна платформа за споделяне на информация и колективен отговор. Набелязани са цели и мерки в девет основни направления.

Всички заинтересовани страни се приканват за конструктивна обратна връзка, коментари и предложения в две направления:

  1. Съдържание и обхват на Стратегията – доколко поставените цели и предвидени мерки покриват интересите и ролята на публични и частни организации, бизнеса, академична и образователна общност, малкия и среден бизнес, граждани и неправителствени организации.
  2. Във връзка с разработвания План за изпълнение на Стратегията и Пътна карта – конкретни действия, проекти и инициативи във връзка с предвидените мерки, включително и идеи и предложения за такива, интереси и готовност за участие, възможни форми на публично-частно партньорство.

Постигането на сигурно и надеждно кибер пространство е колективната отговорност на цялото общество. Разчитаме на ангажираност и конструктивно участие на всички и интелигентен принос, защото „ако не си част от решението, значи си част от проблема“ (Интернет)

От името на екипа: Георги Шарков, Национален координатор по кибер сигурността
05.04.2016 г.

За обратна връзка (до 30.04.2016 г.):

Download: Проект за Национална стратегия за кибер сигурност „Кибер устойчива България 2020“

Copyright © 2016